Om oss

Virksomheten til NorgesGruppen Finans AS er kredittyting og garantistillelse ved finansiering av annen enn egen virksomhet. Dette kan være selvstendige kjøpmenn som har kjedeavtale med NorgesGruppens ulike profiler, partnere innen eiendomsutvikling for realisering av nye beliggenheter for butikker, samt andre samarbeidspartnere.

I tillegg tilbys betalingskort med kreditt til bedriftskunder for kjøp av varer i butikker eid av NorgesGruppen eller som er tilknyttet NorgesGruppen-konsernet gjennom kjedeavtale eller franchiseavtale. Betalingskortet med kreditt er i realiteten en automatisering og forenkling av bedriftskunders muligheter til å handle på kreditt med månedlig oppgjør.

NorgesGruppen Finans Holding AS eier 100 % av aksjene i NorgesGruppen Finans AS, og disse to selskapene utgjør samlet finanskonsernet. Holdingselskapet utøver eierrollen i driftsselskapet og utarbeider konsolidert regnskap og står for offentlig rapportering på konsolidert nivå. Holdingselskapet er 100 % egenkapitalfinansiert og eier kun aksjer i driftsselskapet. NorgesGruppen Finans Holding AS er et heleid datterselskap av NorgesGruppen ASA.

Begge selskaper ble etablert i januar 2018 og fikk konsesjon fra Finanstilsynet samme år.