Personvernerklæring Bedriftskort

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NorgesGruppen Finans AS (NG Finans) samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med Bedriftskort.

Sist endret  17. oktober 2023

Formålet med Bedriftskortet er å kunne tilby private og offentlige bedriftskunder å handle på kreditt i NorgesGruppens dagligvarebutikker. Det er bedriften som gjør en avtale med NG Finans, mens Kortet registreres på personer tilknyttet selskapet. Kortet kan kun brukes av Kortholder. Les mer om våre avtalevilkår her.

Personopplysningsloven, andre lover og behandlingsansvar

NG Finans er etter personopplysningsloven behandlingsansvarlig for innsamlede opplysninger. Innsamling og behandling skjer i samsvar med personopplysningsloven der personvernforordningen (GDPR) er inkludert, bokføringsloven, hvitvaskingsloven og annet relevant regelverk.  

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilke rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Kontaktopplysninger

NorgesGruppen Finans AS, Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo, organisasjonsnummer 920428959 er et heleid selskap i NorgesGruppen. E-post: finans@norgesgruppen.no

Kontaktopplysninger til kundesenteret for Bedriftskort:
Tlf.: 480 33 400, e-post: info@ngbk.no

Formålet med å samle inn personopplysninger

NG Finans samler inn personopplysninger for følgende formål: 

 • Behandle søknader om bedriftskort.
 • Dokumentere grunnlag for og resultat av søknadsbehandlingen.
 • Administrere kundeforholdet for bedriften og Kortholder.
 • Gi sikre og effektive betalingstjenester i henhold til avtalen.
 • Følge opp kundeforhold slik hvitvaskingsloven krever, med vekt på å forebygge og avdekke hvitvasking/terrorfinansiering.
 • Tilby bedriftens kontaktperson og Kortholder tilpassede tilbud og kommunikasjon basert på analyse av kjøp av varer og tjenester. Slike tilbud og kommunikasjon kan også gjelde fra andre selskap i NorgesGruppen (eks. KIWI, Meny, SPAR og Joker).


Hvilke personopplysninger samles inn

Ved søknad om Kort/konto registreres, lagres og behandles opplysninger om Kontoinnehaver (selskapet) og Kortholder, kontaktpersoner, kontaktinformasjon, kredittramme mv., se søknadsskjema for Kort. Kortholder og signaturfullmektig oppgir fødselsnummer i forbindelse med søknaden. Privatadresse innhentes fra Folkeregisteret på kortholder. Behandlingsgrunnlaget er å oppfylle avtale om konto og kort.

Opplysninger om hvorvidt signaturfullmektige og reelle rettighetshavere er PEP (politisk eksponert person), samles inn for å møte krav i hvitvaskingsloven.  Opplysningene samles dels inn direkte fra søker/ kortholder, og dels fra eksterne registre.

Når Kortet/konto brukes, samles det inn opplysninger om blant annet handlet beløp, produkter, dato og hvor kjøp er foretatt, til NG Finans. Opplysninger i forbindelse med administrasjon av kundeforholdet lagres på bedriftens konto, blant annet med navn på hvem dialogen har vært med. 

Din respons på generelle kampanjer, eventuelle tilpassede kuponger, e-post og SMS-utsendelser og innlogget aktivitet på nett kan bli lagret, dersom du har samtykket til dette.

Hva brukes opplysningene til

Personopplysningene sammen med opplysninger fra eksterne kilder, eksempelvis adresseregistre og lignende, brukes i Kort/-kontoadministrasjonen. 

Opplysningene kan brukes i analyse for å tilpasse tilbud og kommunikasjon, så framt samtykker foreligger.  Opplysningene kan også benyttes til analyse av kjøpsadferd for å optimalisere sortimentet og drift av butikkene, men da er opplysningene anonymisert. 

Kjøpsopplysningene lagres i tråd med bokføringsforskriftens delkapittel om finansvirksomhet, for tiden 10 år.

Utlevering

Kontaktopplysninger og kortidentifikator utleveres til NorgesGruppen ASA og profilhus (KIWI, MENY, Jacob’s, SPAR/EUROSPAR, Joker, Nærbutikken og Storcash) for å varsle kortholder/kontoinnehaver om tilbaketrekning av varer i samsvar med matansvarsforordningen. Utleveringen skjer ut ifra NorgesGruppen Finans sin berettigede interesse i å støtte konsernets lovpålagte plikt om å varsle bedriftskortkunder om varer som skal tilbaketrekkes. 

Sletting

NG Finans lagrer opplysninger slik lovverket krever.

 • Korttransaksjoner, fakturaspesifikasjoner og avtaledokumenter lagres i ti år, for å møte krav i bokføringsloven.
 • Personer og selskapsinformasjon på «kunden» lagres i inntil 10 år etter at kundeforholdet har opphørt, for å møte krav i hvitvaskingsloven.

Dersom kundeforholdet opphører, slettes som hovedregel notater fra kundedialog. Spesielle forhold, for eksempel mistanke om misligheter eller mulige tvister, kan tilsi forlenget lagring.

Elektroniske søknader som ikke får inn nødvendige signaturer for fullføring av søknaden, vil bli slettet etter 90 dager. Når det gjelder informasjon fra bedrifter som søker, men får avslag, slettes selskapsinformasjon etter 5 år, mens opplysninger om personer i søknaden slettes etter 13 måneder.

Samtykker

Kontoinnehaver og kortholder må gi separat samtykke for å motta tilbud og kommunikasjon fra NG Finans via adressert post, SMS, e-post eller på tilsvarende måte. Dette gjelder også for andre selskap i NorgesGruppen sine varer og tjenester. 

Kortholder må gi separat samtykke til at slike tilbud og kommunikasjon kan være basert på sammenstilling og analyser av kjøpshistorikk.

Du kan alltid endre i dine samtykker. Ta da kontakt med kundesenter for Bedriftskort på telefon 480 33 400.

Hvem behandler opplysninger på våre vegne

NG Finans kan benytte medhjelpere (databehandlere) som gis tilgang til personopplysninger som er nødvendige for utføring av oppdrag regulert i en databehandleravtale. Våre sentrale databehandlere er:

 • NorgesGruppen Data, for webportal og systemer for innsamling av kjøpsopplysninger
 • TietoEvry Card Issuing AS, for kortadministrasjonssystemet
 • Ganske Enkelt, for kundeadministrasjonssystemet
 • Kredinor, for eventuell inkasso
 • Dun & Bradstreet, for kredittvurdering

For registrering i webportalen og til drift av kortadministrasjonssystemet brukes underdatabehandler Tata Consulting Services i India. Avtaleforholdene er regulert ved EUs standardavtaler (SCC-avtaler).

Rettigheter og klageinstans

Du har rett til å be om blant annet innsyn, retting og sletting i personopplysninger i tråd med personopplysningsloven. Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, ønsker innsyn eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til info@ngbk.no eller til personvernombudet på pvo@norgesgruppenfinans.no . Merk e-posten med "Personopplysninger". Du kan også kontakte vårt kundesenter for Bedriftskort på telefon 480 33 400.

Du kan klage på hvordan NG Finans behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

Endringer

NG Finans kan endre behandling og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke gjennom egnet kanal. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på www.ngbk.no.

Det brukes cookies på nettsiden til NorgesGruppen Bedriftskort; www.ngbk.no, men den inneholder ingen personlig informasjon og slettes når du forlater nettsiden.