Personvernerklæring finansieringsvirksomhet

NorgesGruppen Finans AS, organisasjonsnummer 920 428 959 er et heleid selskap i NorgesGruppen ASA. NorgesGruppen Finans AS (NG Finans) tilbyr finansieringstjenester til kjøpmenn, samarbeidende eiendomsaktører og andre samarbeidspartnere for å understøtte NorgesGruppens kjernevirksomhet. Finansieringstjenestene tilbys til bedriftskunder.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NG Finans behandler personopplysninger i forbindelse med finansieringsvirksomheten. Du finner informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til, hvilke rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Kontaktopplysninger:
NorgesGruppen Finans AS
Postboks 300 Skøyen
0213 Oslo.
Tlf.: 2411 3100
e-post: finans@norgesgruppen.no

Personopplysningsloven, andre lover og behandlingsansvar
NG Finans er etter personopplysningsloven behandlingsansvarlig for innsamlede opplysninger. Innsamling og behandling skjer i samsvar med personopplysningsloven der EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) er inkorporert, samt bokføringsloven, hvitvaskingsloven og annet relevant regelverk.  

Formål og hvilke personopplysninger som behandles

For å inngå avtale og administrere kundeforholdet med bedriften

NG Finans samler inn personopplysninger for å forberede og inngå avtale med en bedrift om finansiering og for å administrere kundeforholdet. For dette behandles personopplysninger for bedriftens kontaktpersoner og andre som har tilknytning til avtaleforholdet. Det kan gjelde kontaktopplysninger og kopi av legitimasjon for bedriftens ansatte, fysiske personer som handler på vegne av bedriften, garantister, kausjonister, debitorer og reelle rettighetshavere.  Hvis privateid pant inngår vil nødvendige personopplysninger, herunder fødselsnummer, samles inn for å få rettsvern for pantet gjennom tinglysning.  

NG Finans behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger.

For å administrere kundeforholdet er det etablert egne nettsider: www.ngfinans.no

Her vil våre kunder kunne innsende eventuelle klager over forhold de er misfornøyde med slik at selskapet kan forbedre sine tjenester og gi forsvarlig kundebehandling samt avdekke eventuelle feil ved egen drift.

I klager må det innhentes tilstrekkelig personinformasjon som navn, telefon og e-post for å kunne identifisere klageren av hensyn til videre behandling og kommunikasjon samt å kunne identifisere det aktuelle kundeforhold klagen omhandler.

Klager vil bli katalogisert i et sikkert register for lovpålagte rapporteringsformål og på det enkelte kundeforhold. 

Det samles ikke inn opplysninger om besøkende på våre nettsider www.ngfinans.no ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) eller annen sporingsteknologi.  

For å hindre eller oppklare straffbare forhold

NG Finans er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det innebærer følgende behandlinger av personopplysninger:  

  • Fullmakthaveres fødselsnummer, navn og adresse. Identiteten dokumenteres gjennom direkte oppmøte eller bekreftet kopi av sikker identifikasjon, for eksempel pass, førerkort, norsk bankkort med bilde, nasjonale ID-kort utstedt av EØS-land.
  • Identifikasjon (fødselsnummer, navn og adresse) av reell rettighetshaver (fysisk person) til bedriften som gis finansiering. Dette kan for eksempel gjøres ved opplysninger fra bedriften selv, andre banker/finansieringsforetak, kredittopplysningsforetak eller offentlige myndigheter, og oppslag i Brønnøysundregisteret.
  • Ha interne sikkerhetstiltak for å kunne etterleve lovverket gjennom å forebygge og avdekke straffbare handlinger.
  • Lagre innhentede personopplysninger i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet, eller at eventuelt avslag er gitt.
  • Innhente fra og eventuelt utlevere opplysninger til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter.
  • Utlevering av mistenkelige transaksjoner og opplysninger til ØKOKRIM.

Hvitvaskingsmeldinger og undersøkelser kan lagres inntil ti år etter registrert melding.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlag er GDPR artikkel 6 pkt. 1 b (avtale), GDPR artikkel 6 pkt. 1 c (rettslig forpliktelse, jf. hvitvaskingslovens § 29) og GDPR artikkel 6 pkt. 1 f (berettiget interesse).

Utlevering av personopplysninger

NG Finans kan utlevere personopplysninger til myndigheter og tredjepart i henhold til lovpålagte plikter.

Personopplysninger vil kunne bli utlevert til relevante banker og finansforetak for formålene beskrevet over.

NG Finans kan utlevere personopplysninger mellom selskap internt i konsernet NorgesGruppen når dette er nødvendig dersom låneavtalen berører flere selskaper, for å etterleve konsernets krav til styring eller for å møte lovkrav.

Sletting

Låneopplysninger og personopplysninger registrert gjennom kundeforholdet slettes fem år etter at kundeforholdet er avsluttet. Anonymiserte opplysninger vil kunne bli lagret lenger.

Hvitvaskingsmeldinger og undersøkelser kan oppbevares inntil ti år fra registrert melding. Generelt slettes opplysninger når formålet ikke lenger er tilstede.

Databehandlere

NG Finans benytter medhjelpere (databehandlere) som gis tilgang til personopplysninger for å utføre oppdrag regulert i en databehandleravtale. Sentrale databehandlerne er:

  • NorgesGruppen Data for epost og samhandlingsverktøy. NorgesGruppen Data har underleverandør i India, og avtaleforholdet er regulert ved EUs standardavtaler (SCC-avtaler).
  • ION for administrasjon av lånesøknader, lån, kundeforhold og kundeetablering.

Rettigheter og klageinstans
Som registrert har du rett til å be om blant annet innsyn, retting og sletting i personopplysninger i tråd med personopplysningsloven, med unntak for innsyn i henhold til gjeldende lovverk, for eksempel dersom formålet for behandlingen er forebygging og avdekking av straffbare handlinger. Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, ønsker innsyn eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til finans@norgesgruppen.no  og merke den med "Personopplysninger". Du kan også kontakte oss på telefon 2411 3100.

Du kan klage på hvordan NG Finans behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

Endringer
NG Finans kan endre behandling og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Endringer gjøres kjent på www.ngfinans.no.