Personvernerklæring NorgesGruppen Finans – Trumf Visa

NorgesGruppen Finans AS (NG Finans), organisasjonsnummer 920428959, er et heleid selskap i NorgesGruppen.

Personopplysningsloven, andre lover og behandlingsansvar

NG Finans er etter personopplysningsloven behandlingsansvarlig for opplysninger som selskapet behandler i sin virksomhet. Innsamling og behandling skjer i samsvar med personopplysningsloven der personvernforordningen (GDPR) er inkludert, bokføringsloven, finansforetaksloven, hvitvaskingsloven, CRR/CRD IV-forskriften og annet relevant regelverk.   NG Finans som finansforetak er underlagt særlig strenge krav til konfidensialitet for kundeopplysninger.

Personvernerklæringen beskriver formål for å samle inn opplysninger, hvilke personopplysninger som samles inn, hvilke behandlinger som gjøres og med hvilket rettslig grunnlag. Vi beskriver også automatiserte behandlinger, forholdet til Trumf AS, hvem vi deler opplysninger med, og hvilke rettigheter søkere og kunder har.

Kontaktopplysninger

NorgesGruppen Finans AS, Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo, e-post finans@norgesgruppen.no

Kontaktopplysninger til Trumf Visa kundesenteret: Tlf. 22 56 33 00, e-post kundeservice@trumfvisa.no

Personvernombud: e-post pvo@norgesgruppenfinans.no

 

Formålet med å samle inn personopplysninger

Trumf Visa er et kredittkort som gir ekstra Trumf-bonus når kortet brukes til å betale kjøp hos Trumf-partnere. Søker/kortholder må være Trumf-medlem, over 18 år, ha norsk fødselsnummer og norsk adresse tilgjengelig i Folkeregisteret for oppslag.

NG Finans samler inn personopplysninger for følgende formål:

 • Behandle søknader om kredittkortet Trumf Visa.
 • Dokumentere grunnlag for og resultat av søknadsbehandlingen.
 • Knytte kortavtalen til kortholders Trumf-medlemskap.
 • Gi sikre og effektive betalingstjenester i henhold til avtalen.
 • Administrere kundeforholdet for kortholdere og gi god kundeservice.
 • Følge opp kundeforhold slik hvitvaskingsloven krever, med vekt på å forebygge og avdekke hvitvasking / terrorfinansiering.
 • Følge opp andre krav etter finansforetaksloven.
 • Utlevere opplysninger om kortet og kortbruk til Trumf AS, slik at Trumf kan gjenkjenne medlemmet og beregne bonus, så framt kortholder har gitt samtykke til slik utlevering.  
 • Gi kortholder rask tilgang til forsikringsgiver for de forsikringer som følger med kortet.
 • Forhindre/oppklare svindel og feilsituasjoner.
 • Gi relevant kommunikasjon / markedsføring.

Hvilke personopplysninger samles inn  

Disse opplysningene samles inn for å inngå og følge opp avtale med kortholder:

 • E-post, telefonnummer og medlemsidentifikator, som utleveres fra Trumf.  
 • Fødselsnummer og eventuelle endringer i e-post og telefonnummer fra søker.
 • Navn, adresse, statsborgerskap fra Folkeregisteret.
 • Kredittvurdering gjennom Bisnode.
 • Opplysninger om finansiell situasjon fra søker og fra offentlige registre som Altinn, Skatteetaten, Gjeldsregisteret, Motorvognregistret.  Enkelte av opplysningene kan oppdateres av søkeren.
 • Opplysninger i selve avtalen og avtaledokumentet fra interne behandlinger.
 • Opplysninger om kortet og utløpsdato fra interne behandlinger.
 • Logg fra bruk av Trumf Visa-appen, som hvorvidt appen er lastet ned eller ikke.
 • Korttransaksjoner, betalingshistorikk fra kundens bruk av kortet og avtaleforholdet.
 • Andre opplysninger relevante for avtaleforholdet som det er rettslig grunnlag for å motta, som at Trumf medlemskap er avsluttet, oppdateringer fra Folkeregisteret, svik i forsikringssaker for forsikringene inkludert i kortet og liknende.  

Disse opplysningene samles inn for å oppfylle rettslige plikter:

 • Opplysninger om hvorvidt kortholder/ søker er PEP (politisk eksponert person), om midlenes opprinnelse, statsborgerskap, overføringer til utlandet og til hvilke land, samles inn for å møte krav i hvitvaskingsloven.  Opplysningene samles dels inn direkte fra søker/ kortholder, og dels fra eksterne registre.
 • Samtykker og reservasjoner samles inn for å oppfylle plikter etter personopplysningsloven.

Hvilke behandlinger gjør vi

I søknadsprosessen ber vi om søkerens samtykke til å utlevere opplysninger om kortet og transaksjoner til Trumf AS, slik at kortholder kan få Trumf-bonus. Kortholder kan administrere samtykket ved å henvende seg til kundeservice Trumf Visa.

Vi bruker opplysningene fra søknaden i automatiserte løsninger for å vurdere om søknaden kan innvilges, og hvilken kredittgrense som kan gis.  I enkelte tilfeller må søknaden om Trumf Visa-kort også vurderes av saksbehandlere. Les mer om den automatiserte behandlingen under.

Korttransaksjoner behandles for bokføring, fakturering og ellers i tråd med lovkrav.

Faktureringsopplysninger kan danne grunnlag for inkasso.

Opplysningene er tilgjengelig for kundeservice, til bruk ved kundehenvendelser.

Navn, kort-, transaksjons- og fakturaopplysninger gjøres tilgjengelig for kortholder gjennom Trumf Visa-appen.

Det gjøres lovpålagte kundetiltak etter hvitvaskingsloven, eksempelvis å følge opp unormale og mistenkelige transaksjoner, og å kontrollere transaksjoner mot land på sanksjonsliste. Kortholder vil normalt hvert år bli bedt om å oppdatere opplysninger som er gitt for dette formålet. Ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven er vi pålagt å utlevere opplysninger til Økokrim.

Finanslovgivning pålegger oss kontroll på virksomhetens finansielle risiko. For dette vil vi behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger om kortholder, blant annet fra søknaden og hva som har oppstått gjennom kundeforholdet, i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her NG Finans sine modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko

Dersom kortholder samtykker til det, så utleverer NG Finans kortopplysninger (kortnummer, utløpsdato, korttransaksjoner fra kjøp utenfor NorgesGruppens dagligvarebutikker) til Trumf AS, slik at Trumf kan identifisere medlemmer og beregne bonus. NorgesGruppens dagligvarebutikker utleverer Trumf Visa-kjøp fra medlemmer med slikt samtykke direkte til Trumf AS, for bonusberegning.  Det fulle kortnummer benyttes for å identifisere bonusgivende transaksjoner hos Trumf-partnere, og er beskyttet gjennom betalingsbransjens strenge sikkerhetsstandard (PCI DSS), mens Trumf AS får tilgang til bare deler av kortnummeret for kundeserviceformål. Dersom samtykke trekkes, stoppes utleveringen fra NG Finans til Trumf, og Trumf gis informasjon slik at gjenkjenning for bonusopptjening opphører og opplysninger om kortet fjernes fra medlemskapet. Det endrer ikke på lovligheten av opplysninger som er utlevert og innsamlet mens samtykket forelå.

Kundeopplysninger kan benyttes som underlag for markedsføring og kommunikasjon fra NG Finans, så framt kortholder ikke har reservert seg mot dette.  

Kort kan sperres etter kundehenvendelse, eller ved mistanke om svindel/lovbrudd.

Dersom kortholders medlemskap i Trumf opphører, vil Trumf AS informere kortutsteder, og kortutsteder avslutter kundeforholdet.

Dersom du har påbegynt en søknad om Trumf Visa, men ikke ferdigstilt den, sender vi en påminnelse om søknaden per epost etter 10 dager. Kundeopplysningene blir slettet fra søknadsskjemaet 30 dager etter at søknaden ble påbegynt.

Familiekort

En kortholder kan tillate et tilleggskort (familiekort) på egen avtale. For familiekortholder er det ikke krav om å være Trumf-medlem.  

For å kunne utstede familiekort samles følgende opplysninger inn om familiekortholder:

 • Navn, fødselsnummer, e-post og telefonnummer.
 • Adresse og statsborgerskap fra Folkeregisteret.
 • PEP-status (politisk eksponert person).
 • Godkjennelse fra hovedkortholder.

Hovedkortholder har rett til fullt innsyn i alle opplysninger lagret på familiekortet. Transaksjoner fra familiekortet blir vist i hovedkortholders app, mens familiekorthaver bare ser egne transaksjoner.

Dersom hovedkortholder har samtykket til utlevering av kortopplysninger og transaksjoner til Trumf AS, så gjelder utleveringen også for familiekortet. Merk at for kjøp i NorgesGruppens dagligvarebutikker har hovedkortholder også detaljert innsyn på varelinjenivå, gjennom Trumf-medlemskapet.

For øvrig behandles opplysninger fra søknad og bruk av familiekortet som for hovedkortholder.

Automatiserte behandlinger

Søknader om Trumf Visa-kort behandles så langt som mulig automatisk. Under redegjøres for hovedtrekkene i den automatiserte behandlingen, og for andre automatiserte behandlinger under kundeforholdet

Bisnode benyttes for kredittvurdering, herunder kontroll på betalingsanmerkninger. Søker får en gjenpart om kredittvurderingen.  Har søker betalingsanmerkninger eller er uten norsk fødselsnummer kan vi ikke utstede kredittkortet.

Vi er pålagt å vurdere søkerens evne til å betjene en gitt kredittramme. Betjeningsevne og maksimal kredittramme beregnes automatisk ut fra de opplysningene søker selv gir om inntekter og økonomiske forpliktelser, og opplysningene som hentes ut fra Altinn, Gjeldsregisteret og Motorvognregisteret.  Visse kostnader, som bokostnader, levekostnader og bilhold, deles på husstanden dersom søker oppgir å ha samboer eller ektefelle.  Kredittrammer på andre kredittkort vil bli summert opp og samlet vurdert som en økonomisk forpliktelse. Du kan selv logge inn på Gjeldsregisteret for innsyn i hva som er registrert av forbrukskreditt på deg. Den automatiserte behandlingen følger ellers hovedregelen i boliglånsforskriften om at gjeld ikke må overstige 5 x brutto inntekt. 

Resultatet er enten automatisk tilbud om kort eller avslag, eller søknaden går til behandling hos en saksbehandler. I noen situasjoner vil saksbehandler kunne kontakte søkeren for mer informasjon, for eksempel dersom det er vesentlige avvik mellom oppgitt lønn og gjeld og hva som hentes fra Altinn.  

Automatiserte behandlinger av kundeopplysninger gjøres også for den lovpålagte oppfølgingen etter hvitvaskingsloven, for å følge opp forsøk på svindel og for å avdekke feil. Svar på spørsmål om hvitvasking kan påvirke videre behandling.

Automatiserte behandlinger av betalingsstatus (manglende betaling) kan gi sperret kort.

Søker har rett til en forklaring for automatiserte avgjørelser, til å bestride resultatet og kan også be om inngripen fra en saksbehandler.  Ta i tilfelle kontakt med Trumf Visa kundeservice.  

Forholdet til Trumf AS

Trumf AS tilbyr lojalitetskonseptet Trumf, der medlemmer får bonus på kjøp i NorgesGruppens dagligvarebutikker (KIWI, MENY, SPAR, EUROSPAR, JOKER, JACOBS, Nærbutikken), eksterne Trumf-partnere og kjøp gjennom viatrumf.no.

Kortholder må være Trumf-medlem. Trumf er behandlingsansvarlig for medlemsopplysninger, inkludert eventuelle utleverte opplysninger fra kortutsteder. Medlemsvilkårene i Trumf, og medlemmets valg for markedsføring og persontilpasning, regulerer hvordan de utleverte opplysningene blir brukt. Les mer om dette i Trumfs medlemsvilkår og personvernerklæring.

NG Finans er Trumf-partner. Som Trumf-partner har NG Finans felles behandlingsansvar med Trumf AS for markedsføring til Trumf-medlemmer. Slik markedsføring kan bare gjøres til Trumf-medlemmer som har samtykket til kommunikasjon fra NG Finans i rollen som Trumf-partner. Dersom du gir samtykke til slik kommunikasjon når du søker om Trumf Visa-kortet, lagres og administreres dette på ditt Trumf-medlemskap og ikke i NG Finans sine systemer. Innsamlingen skjer under det felles behandlingsansvaret. I det felles behandlingsansvaret for selve markedsføringen har Trumf ansvar for korrekt behandling og alene innsyn i faktiske medlemsopplysninger. NG Finans har utelukkende ansvar for å beskrive kriterier for medlemsutvalg, innhold, kanal og tidspunkt for markedsføringen. Har du spørsmål til det felles behandlingsansvaret kan du henvende deg enten til Trumfs personvernombud (pvo@trumf.no) eller til NG Finans sitt personvernombud (pvo@norgesgruppenfinans.no).

Sletting

NG Finans lagrer opplysninger slik lovverket krever.

 • Korttransaksjoner, fakturaspesifikasjoner og avtaledokumenter lagres i ti år, for å møte krav i bokføringsloven.
 • Avtaledokumenter og grunnlagsopplysninger for avtale lagres i 13 år for å kunne møte krav etter foreldelsesloven.
 • Kundeopplysninger lagres i fem år etter at kundeforholdet har opphørt, for å møte krav i hvitvaskingsloven.
 • Risikoklassifisering med underlagsopplysninger lagres i henhold til lovkrav.

Dersom en kortsøker får avslag, lagres opplysningene fra søknaden i 13 måneder. Opplysninger fra ikke ferdigstilte søknader lagres i seks måneder. Vi har en berettiget interesse i å vurdere tidligere søknader når en ny søknad skal behandles.

Andre opplysninger slettes når det ikke lenger foreligger formål for å bruke dem.

Hvem deler vi personopplysninger med

Finanslovgivningen stiller strenge krav for at en kortutsteder skal kunne dele kundeopplysninger med andre, og NG Finans etterlever dette.

Opplysninger om kortet og opplysning om søknad utleveres til Trumf AS bare dersom kortholder har samtykket til dette. Korttransaksjoner utleveres til Trumf AS forutsatt kortholders samtykke, men bare for transaksjoner utenfor NorgesGruppens dagligvarekjeder. Transaksjonsopplysningene inneholder dato, brukersted, brukerstedskode og beløp.

Kontaktopplysninger og fødselsnummer utleveres til forsikringsgiver, slik at forsikringsgiver, som også er et finansforetak, kan håndtere skadesaker effektivt. Utleveringen gjøres med grunnlag i kortavtalen.

NG Finans utleverer opplysninger til Skatteetaten i henhold til lovkrav.

Ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven utleveres opplysninger til Økokrim i henhold til lovkrav.

Andre utleveringer til myndigheter gjøres så framt det foreligger rettslig grunnlag.

Hvem behandler opplysninger på våre vegne

NG Finans benytter følgende databehandlere for å kunne levere Trumf Visa. Det foreligger databehandleravtaler med samtlige databehandlere.

 • EVRY Card Issuing AS, for søknadssystem, systemer for kortadministrasjon og transaksjoner, Trumf Visa-app, støttesystem for antihvitvaskingstiltak og for risikoklassifisering.
 • NorgesGruppen Data, for drift av teknisk infrastruktur, nettsted, kunderegister og interne samhandlingssystemer.
 • Ganske Enkelt, for vedlikehold av kunderegister.
 • Kredinor, for inkasso.
 • Bisnode, for kredittvurdering.

For drift av nettsted og kunderegister har NorgesGruppen Data underdatabehandler Tata Consulting Services i India. Forholdet er regulert ved EUs standardavtaler.

Sikkerhet

Kortholder har selv ansvar for å ikke dele PIN-kode med andre personer, og å beskytte denne koden.

Kortholder har tilgang til egne transaksjoner, fakturaer og betalingshistorikk gjennom Trumf Visa-appen. Det er kortholders ansvar å ikke dele pålogg til Trumf Visa-appen med andre.

Når NG Finans utleverer kortnummer til Trumf AS, så skjer dette i løsninger som følger betalingsbransjens sikkerhetsstandarder (PCI DSS).

Kortholders rettigheter

Kortholder har rett etter personvernloven til å be om blant annet innsyn, retting og sletting i personopplysninger, å protestere mot behandlinger, og be om å få utlevert opplysninger på maskinlesbart format (dataportabilitet). Ønsker kortholder å benytte sine rettigheter, eller har spørsmål til behandlingen, så benytt skjema på www.norgesgruppenfinans.no eller send e-post til personvernombudet, pvo@norgesgruppenfinans.no. Merk e-posten med "Personopplysninger".

Eventuelle klager på hvordan NG Finans behandler opplysninger kan også sendes til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

Endringer
NG Finans kan endre behandling og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil kortholder bli bedt om å samtykke gjennom egnet kanal. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på www.norgesgruppenfinans.no.